Ferru’s The Private Me

Just another WordPress.com weblog

ตัวอย่างการเขียนโครงการ November 15, 2010

Filed under: i-Portfolio — Fangfriendship @ 7:21 pm

ชื่อโครงการ

โครงการ : ผลิตสีสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยธรรมชาติ สาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องสี

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ…………….


 

หลักการและเหตุผล

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการบูรณาการหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เข้าสู้รายวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งการสร้างคุณธรรมก็คือ การสร้างให้คนเป็นคนดีนั่นเอง การสร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดี ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหรือคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าถ้าจะพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ก็ต้องให้เรียนวิชาที่ว่าด้วยศีลธรรม จริยธรรม ตามหลักของศาสนามาก ๆ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่การสร้างคุณธรรมคงไม่สามารถแยกสร้างได้ต่างหากจากการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ คุณธรรมความเป็นคนดี เป็นคุณลักษณะทางจิตใจที่แสดงออกมาผ่านการประพฤติปฏิบัติ การตัดสินใจทำหรือไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง บนพื้นฐานความเชื่อที่เป็นค่านิยมทางคุณธรรมนั้น ๆ คือพฤติกรรมของคนที่ปรากฏจะส่อแสดงให้เห็นถึงความคิดความเชื่อเชิงคุณธรรม และจะบ่งบอกได้ว่าเป็นพฤติกรรมของคนดีหรือคนไม่ดี พฤติกรรมเหล่านี้ มีในพระราชดำรัส ในเรื่องคุณธรรม 9 ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้แก่ พากเพียรอดทน เสริมสร้างคนดี รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต เศรษฐกิจพอเพียง เรียงร้อยไมตรี หวังดีมีเมตตา

กระบวนการเรียนรู้สามารถพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้โดยไม่ต้องมีวิชาคุณธรรมให้เรียนเป็นพิเศษ เพราะคุณธรรมที่พึงประสงค์สามารถสร้างให้เกิดได้ ผ่านกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งงานส่วนบุคคลและการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การเรียนรู้ที่ดีจึงควรเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทดลองทำงาน ฝึกทดลองด้วยตนเอง ร่วมกับผู้อื่น ศึกษาค้นคว้า และ ทดลองปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อค้นพบระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือระหว่างผู้เรียนกับผู้รู้ กระบวนการเหล่านี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสอนวิชาคุณธรรม เพราะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เขาต้องเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความอดทน เสียสละ ความซื่อสัตย์ สุจริต ต้องรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ฯลฯ ถ้าเขาได้ทำมาก ๆ ก็จะสานก่อเป็นเจตคติ เป็นความเชื่อ และถ้าเขาปฏิบัติอยู่เสมอก็จะเป็นความเคยชิน เป็นสำนึกที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอยู่เสมอ ดังนั้น ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า การศึกษาต้องให้ความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา จึงเป็นหลักการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญยิ่ง ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดทั้งความรู้ และคุณธรรมไปพร้อม ๆ กัน

นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.. 2542 ส่งเสริมให้เยาวชนมีการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับชั้น การปลูกฝังจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติอันเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของชาติ ให้ตระหนักถึงมหันตภัยในอนาคตอันใกล้ เพื่อปลุกเร้าให้เด็กและเยาวชนหันมาพัฒนาธรรมชาติ โครงการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ สัมผัสธรรมชาติจริงด้วยวิธีการที่สนุกเพื่อให้เกิดจินตนาการต่อไป

โครงการผลิตสีสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยธรรมชาติ สาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จึงเป็นโครงการที่พัฒนาผู้เรียนในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม ไปพร้อมกับการตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจินตนาการด้วยกระบวนการทางศิลปะด้วย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตสีของธรรมชาติ

2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ขั้นตอน

กระบวนการทำงาน การจัดการ และสามารถทำงานตามขั้นตอน
3.
เพื่อสร้างคุณธรรมให้ผู้เรียน ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม

และอดทน

4. เพื่อให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ ใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
5.
เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการทำงาน

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

วิธีดำเนินการ

1. กำหนดหัวเรื่องหรือวิชาในโครงการโดยกำหนดสาระวิชาศิลปะ เรื่องสี

2. สร้างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart) ภายหลังการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อวางขอบเขต

ของหัวเรื่องหลักหรือหัวเรื่องสนับสนุน ให้สอดคล้องเหมาะสม

3. สำรวจธรรมชาติในท้องถิ่น ว่ามีพืชชนิดใดให้สีอะไรได้บ้าง และบันทึกเก็บไว้

4. สร้างแบบประเมินผู้เรียนตามจุดประสงค์ตั้งไว้

 

ระยะเวลาดำเนินการ

1 เดือน

สถานที่

โรงเรียนสตรีพัทลุง

 

งบประมาณ (จากเงินค่าวัสดุของกลุ่มสาระศิลปะ)

ค่ากระดาษ 100 ปอนด์ 19 แผ่น 300 บาท

 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1. รายงานโครงการ

2. นักเรียนสามารถนำสีที่ได้จากธรรมชาติมาสร้างสรรค์งานศิลปะได้

 

ผลที่คาดว่าจะรับ

นักเรียนสามารถตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ และคุณธรรม ไปพร้อมๆ กับรู้จักประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการใช้สีที่ได้จากธรรมชาติมาสร้างสรรค์งานศิลปะได้

 

 

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s